Mhrs Online Randevu

E-Reçete No SorgulamaHbys Personel Girişi

Laboratuvar Sonuçları

Hizmet Standartları

Uzman Hekimlerimiz/Bölüm ve Branşlar

Aramıza Yeni Katılanlar

6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun
sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlık
hizmet kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan
kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c)
bendi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bölüm puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neticesinde Sağlık Hizmet
Kalite Standartlarının bölüm bazında uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri,
c) Değerlendirme: Sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının uygulanma
düzeylerini belirlemek için yerinde yapılan ve standartların uygulanıp uygulanmadığını gösteren incelemeyi,
ç) Değerlendirici: Bakanlıkça yetkilendirilen ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kişiyi,
d) Dönem: Sağlık kurum ve kuruluşlarının 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında değerlendirileceği zaman
aralığını,
e) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) Hasta ve çalışan güvenliği puanı: Değerlendirme sonucunda hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin standartların
uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri,
g) Kalite puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neticesinde Sağlık Hizmet
Kalite Standartlarının uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri,
ğ) Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS): Bakanlıkça sağlık kurum ve kuruluşları için geliştirilen kalite
standartlarını,
h) Sağlık kurumu: Kamu ve özel sektöre ait hastaneler ile tıp/dal merkezleri, ağız ve diş sağlığı
merkezleri/hastanelerini,
ı) Sağlık kuruluşu: Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşları (aile sağlığı merkezleri/birimleri, halk
sağlığı laboratuvarları, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi gibi), poliklinikleri, tıbbi laboratuvarlar ile
görüntüleme, kan ve diyaliz gibi merkezleri ile il ambulans servislerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Standartların Uygulanması ve Değerlendirme
Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının uygulanması
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşları; ruhsat için belirlenen asgari
şartları karşılamak kaydı ile bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapmak, gerekli faaliyetleri
gerçekleştirmek, kendi iç düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla yükümlüdür. Sağlık kurum ve kuruluşları,
Sağlık Hizmet Kalite Standartlarını esas alarak uygulamalarını gerçekleştirmek zorundadır.
(2) Sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken Sağlık Hizmet Kalite Standartları ve bunlara ilişkin
rehberler Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.
Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Bakanlık, Sağlık Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda sağlık hizmeti sunan kurum ve
kuruluşları değerlendirir.
(2) Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının hazırlanması, değerlendirme süreci ve değerlendiricilerin
belirlenmesine ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür. (3) Değerlendirmeler her dönem, Bakanlığın belirlediği tarihlerde ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yapılır.
(4) Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının tümü veya Genel Müdürlükçe belirlenecek standart ve/veya bölümler
üzerinden değerlendirme yapılabilir.
(5) İl ambulans servisi hizmetlerinin değerlendirmesinde Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan il ambulans
servisine ilişkin kalite standartları uygulanır. Değerlendirmede; istasyon sayısı 10 ve altında olan illerdeki bütün
istasyonlar değerlendirilir. İstasyon sayısı 11 ve üzerinde olan illerde ise en az 10 istasyon değerlendirilir.
(6) Bakanlık gerekli hallerde, değerlendirme dönemini üç aya kadar uzatabilir.
(7) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde belirlediği değerlendirme tarihleri dışında da değerlendirme yapabilir
veya yaptırabilir.
(8) Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut delillerle birlikte en geç
yedi gün içinde yazılı olarak Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, Bakanlıkça en geç otuz gün içerisinde
sonuçlandırılır.
(9) İtiraz veya gerekli görülen hallerde Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılması halinde değerlendirme
puanı olarak, son yapılan değerlendirme puanı esas alınır.
(10) Sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite puanı, hasta ve çalışan güvenliği puanı ile bölüm puanı aşağıdaki
şekilde hesaplanır.
a) Kalite Puanı: [SHKS’de değerlendirilen bölümlerden elde edilen puan toplamı/(SHKS’de değerlendirilen
bölümlerdeki standartların puan toplamı – SHKS’de değerlendirilen bölümlerdeki standartlardan değerlendirme dışı
bırakılan puan toplamı)] x 100.
b) Hasta ve Çalışan Güvenliği Puanı: [SHKS’de değerlendirilen bölümlerden elde edilen hasta ve çalışan
güvenliği puan toplamı / (SHKS’de değerlendirilen bölümlerdeki hasta ve çalışan güvenliği standartları puan toplamı
– SHKS’de değerlendirilen bölümlerdeki hasta ve çalışan güvenliği standartlarından değerlendirme dışı bırakılan puan
toplamı)] x 100.
c) Bölüm Puanı: [SHKS’de değerlendirilen bölümden elde edilen puan toplamı/(SHKS’de değerlendirilen
bölümdeki standartların puan toplamı – SHKS’de değerlendirilen bölümdeki standartlardan değerlendirme dışı
bırakılan puan toplamı)] x 100.
(11) İl Ambulans Servisi kalite puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır;
a) Kalite puanı = (İstasyon Ortalama Puanı + Yönetim Hizmetleri Puanı + Kalite İndikatör Puanı) / 3.
b) İstasyon Puanı = İstasyon Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (İstasyon Hizmetleri
Bölümünün Toplam Puanı – Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) x 100.
c) İstasyon Ortalama Puanı = Her Bir İstasyon İçin Elde Edilen İstasyon Puanlarının Toplamı / İstasyon Sayısı.
ç) Yönetim Hizmetleri Puanı = Yönetim Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan/(Yönetim
Hizmetleri Bölümünün Toplam Puanı – Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) x 100.
d) Kalite İndikatör Puanı = Kalite İndikatörleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (Kalite İndikatörleri
Bölümünün Toplam Puanı – Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) x 100.
Değerlendirmeye ilişkin istisnai durumlar
MADDE 7 – (1) Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk değerlendirme en
erken, faaliyete başladıkları tarihten itibaren altı ay sonra yapılır.
(2) Sağlık kurum veya kuruluşu tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bir başka hizmet binasında veya
yerleşkede verilmeye başlanması veya mevcut sağlık kurum veya kuruluşunun kapasitesinde en az yüzde elli oranında
genişleme olması durumunda ilgili sağlık kurum veya kuruluşları altı ay süresince değerlendirilmez.
(3) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere maruz kalan ve hizmetlerini aksatacak düzeyde hasar gören sağlık
kurum ve kuruluşları, maruz kalma tarihinden itibaren altı ay süresince değerlendirilmez.
(4) Bakanlık bu madde kapsamında belirlenen süreleri bir defaya mahsus altı ay süre ile uzatmaya yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 8 – (1) 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ziyaret Saatleri


ÖĞLE: 12:30-13:30

AKŞAM: 18:30-19:30

Poliklinik Çalışma Saatleri

Başhekim ile İletişim                                      
 

 

Başhekim/Hastane Yöneticisi - Op.Dr. M.İlhan YILDIZ

İletişim

Sayın Ziyaretçimiz;

Hastanemize göndereceğiniz e-postalar ayırdedilmeksizin tek tek incelenmektedir. Göndereceğiniz e-postaların içeriği ve isminiz, mesaj içeriğine göre gizli tutulacaktır. Mesajlarınız Göndereceğiniz mesajın konusuna göre değerlendirilecektir. 

Mesajlarınızı yazarken lütfen etik kurallara uymaya ve mesaj formundaki bütün alanları "doğru bilgilerle" doldurmaya özen gösteriniz. Aksi taktirde sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşma, yanıt yazma veya teşekkür etme imkanımız olmayacaktır

Uz.Dr.İbrahim AKYILDIRIM
Başhekim/Hastane Yöneticisi
 

 

İletişim Formu

e-Posta gönder. Yıldızlı (*) alanların doldurulması zorunludur.

Başhekim/Hastane Yöneticisi - Op.Dr. M.İlhan YILDIZ

İletişim

Sayın Ziyaretçimiz;

Hastanemize göndereceğiniz e-postalar ayırdedilmeksizin tek tek incelenmektedir. Göndereceğiniz e-postaların içeriği ve isminiz, mesaj içeriğine göre gizli tutulacaktır. Mesajlarınız Göndereceğiniz mesajın konusuna göre değerlendirilecektir. 

Mesajlarınızı yazarken lütfen etik kurallara uymaya ve mesaj formundaki bütün alanları "doğru bilgilerle" doldurmaya özen gösteriniz. Aksi taktirde sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşma, yanıt yazma veya teşekkür etme imkanımız olmayacaktır

Op.Dr. M.İlhan YILDIZ
Başhekim/Hastane Yöneticisi
 

 

İletişim Formu

e-Posta gönder. Yıldızlı (*) alanların doldurulması zorunludur.
 

Site İçi Arama

Aramıza Yeni Katılan Personellerimiz

No result...

Suya Sabuna Dokunun
Hekim Seçme
Recep AKDAĞ
Organ Bağış
Bağımlı Olma Özgür Ol
Hasta Hakları
Anne Sütü
Kan Ver Hayat Kurtar
TELEFON
0(356)4613408 Santral
0(356)4612002 Faks

ADRES: Kayalık Mahallesi-Sağlık Caddesi-No :56

Reşadiye/TOKAT

 
FAKS
----- Döner Sermaye
----- Eczane
----- İlaç Stok
----- Acil Nöbetçi Memuru
----- Hasta Hakları Birimi
----- Satınalma Birimi
----- Merkezi Satınalma
----- Doğrudan Temin
E-POSTA
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 
 

Reşadiye Devlet Hastanesi Web Sitesi Ziyaretçilere Bilgi Vermek Amacı İle Hizmet Vermektedir. Yayınlan İçerikler Resmi İşlemlere Esas Oluşturmaz.

T.C. Sağlık Bakanlığı | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | Tokat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Reşadiye  Devlet  Hastanesi
Tüm Hakları Saklıdır © 2014